Wednesday, November 21, 2007

Chatelaine Kathy's VioletChatelaine

Kathy's Violet

Stitched by Anita